torsdag 30 september 2010

I domstol - med livet som insats

EN domare som är hotad eller en domare som hot. Rättssäkerheten kräver både att domare får behålla sin integritet och att de själva förmår det. Bägge frågorna är lika viktiga för rättssäkerheten.

I ett uppmärksammat mål har Monica Nebelius, domare vid Malmö tingsrätt, efter hot lämnat över sin uppgift till en kollega. Lagmannen har valt att ange sjukdom som skäl och inte det aktuella hotet - något Nebelius inte gillar. Hennes reaktion har kommenterats av bla Maria Maria Abrahamsson och Sven-Erik Alhem. Det är självfallet oacceptabelt att domare utsätts för hot och tvingas avsäga sig sitt uppdrag. Det är också oacceptabelt att domare, som tar över efter en domare som av ett eller annat skäl tvingats lämna över ett mål, inte följer upp vad som gjorts tidigare och tar till sig vad som förekommit i målet.

Den overklighetskänsla och rädsla som Monica Nebelius beskriver är det som jag associerar ett boende och vårdnadsmål med. Att komma ut från en förhandling och ha blivit berövad möjligheten att tillgodose sitt barn. Att ens barn blivit berövad sin pappa. Utan granskning av argument eller underbyggnad från socialsekreterare - i strid med tidigare domares verkställighet och vitesutdömande - försvinner en begynnande relation på nytt. Jag kan föreställa mig att om hennes domarkollega skulle lägga ner målet och hon själv skulle placeras på säker ort i tysthet, utan familj, är ungefär samma sak.

Sven-Erik Alhem skriver: "En tidig och fullgod utredning gynnar inte minst dem som drabbats av brott. Men det får självfallet aldrig ske på bekostnad av någon annan. Dvs misstänktas eller tilltalades intressen ska aldrig åsidosättas." Det förhindrade inte att han som överåklagare ansåg det vara ett mindre förbiseende när hans åklagare missat att tillse att fortsatt umgänge med barn kunde ske vid ett lättare tvångsmedel. När det sedan visar sig att anklagelserna är falska - ett eller ett par år senare - så är skadan redan skedd.

Det verkar tandlöst att nu, när han inte längre har den makt och det ansvar han tidigare haft, skrika högt för våra rättigheter. Eller hade han aldrig någon makt eller ansvar.

Monica Nebelius hoppas jag slipper genomgå mer av den frustration och rädsla, som gör att hon skriver av sig, än vad hon redan gjort. Tar hon till sig känslan av vanmakt kanske hon kan bli en bättre domare och förstå vad det är som står på spel även i familjemål. Det är rättens skyldighet att granska det som presenteras vid förhandlingen - inte ryckas med - och inte lämna över till socialtjänsten.

Alla som träder inför en rätt med en aggressiv motpart i ett familjemål gör det med livet som insats.

Nu kommer det i SVT, tänk om alla fick den chansen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar