lördag 5 december 2009

Den enes bröd ....

Här har våld mot män från kvinnor upphört att existera i riksdagsarbetet:

Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande
2007/08:JuSoU1

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

[...[Utskottet välkomnar regeringens beslut att tillföra kommunerna utvecklingsmedel. Av Socialstyrelsens regleringsbrev för år 2008 framgår att 109 miljoner kronor ska användas i enlighet med ovan nämnda regeringsbeslut. Av regleringsbrevet framgår vidare att syftet med satsningen är att förstärka kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. Härigenom ökar förutsättningarna för kommunerna att leva upp till den ambitionshöjning som regeringen tidigare presenterat (se prop. 2006/07:38).[...]

[...]Det arbete som bedrivs inom ideella kvinnojourer, brottsofferjourer och andra frivilligorganisationer är enligt utskottet ett ovärderligt komplement till det arbete som bedrivs inom ramen för kommunens stödverksamhet. Dessa organisationer bedriver dessutom ett brett arbete för att öka samhällets kunskaper om frågor som rör mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.
Utskottet konstaterar att regeringen avser att öka det organisationsanslag som Socialstyrelsen fördelar till organisationer som arbetar med att motverka våld mot kvinnor.[...]

[...]Utskottet noterar med tillfredsställelse att regeringen den 19 mars 2008 fattat det aviserade beslutet, som innebär att Rikspolisstyrelsen ska utveckla och bygga upp en fysisk miljö särskilt anpassad för att utreda våld mot kvinnor. Utskottet delar således regeringens bedömning och välkomnar det initiativ som regeringen tagit på området.[...]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar